Posturi vacante pentru asistenți medicali în cadrul MApN

1721

 

Persoanele care își doresc o carieră în MApN și dețin diploma de asistent medical generalist au șansa să obțină un loc la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti. Nu mai puțin de 28 de locuri au fost scoase la concurs, iar dosarele se pot depune până pe data de 13 august, ora 15.00.

Persoanele care își doresc o carieră în MApN au acum ocazia să obțină un post la o unitate medicală militară din Capitală. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti a scos la concurs 28 posturi vacante de asistent medical (studii postliceale) – grad profesional “asistent medical” – specialitatea medicină generală, din cadrul următoarelor microstructuri:

Secţia clinică chirurgie generală II (3 posturi)
Secţia clinică ortopedie şi traumatologie (1 post)
Secţia clinică obstetrică-ginecologie (2 posturi)
Secţia clinică urologie (1 post)
Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă I (5 posturi)
Secţia medicină internă I (1 post)
Secţia clinică medicină internă II (1 post)
Secţia clinică gastroenterologie (1 post)
Secţia clinică endocrinologie (3 posturi)
Secția hematologie (1 post)
Secţia clinică neurologie (1 post)
Secţia clinică dermatovenerologie (1 post)
Centru de boli oncologice/Cabinet oncologie medicală (1 post)
Ambulatoriu clinic integrat (6 posturi)

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

– nivel de studii – postliceale;

– diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea medicină generală;

– certificat reatestare profesională, după caz;

– diplomă de bacalaureat;

– certificat de membru OAMGMAMR – asistent medical generalist, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist), avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs – valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist) ;

– nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– vechime: minim 6 luni ca asistent medical generalist (să nu deţină gradul principal ca asistent medical generalist).

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 23, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 142 persoană de contact : p.c.c. Dracopol Silvia).
în perioada 02.08.2021 – 13.08.2021, (în perioada 02.08.2021 – 12.08.2021 între orele 10,00 – 14,00; în data de 13.08.2021 între orele 10,00 – 13,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 13.08.2021, ora 13,00.

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

– proba scrisă în data de 23.08.2021 ora 09,00

– interviu în datele de 30.08.2021 și 31.08.2021 ora 09,00.