A fost publicat site-ul Titularizare 2021. Lista posturilor disponibile în Olt

572

Ministerul Educației a publicat aseară site-ul dedicat cadrelor didactice participante la concursul național de Titularizare.

Oltenii care țintesc posturi titularizabile la catedră pot afla, de pe site-ul dedicat concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2021 lista posturilor disponibile.

Lista este grupată în trei categorii: posturile complete cu viabilitatea de cel puțin 4 ani, posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani și posturile incomplete. Ea poate fi accesată la:  http://titularizare.edu.ro/2021/generated/files/j/index.html#AB

Calendar Titularizare 2021:

  • Până la 7 mai 2021 – înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;
  • Termen: 10 mai 2021 – verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
  • Perioada: 11-17 mai 2021 – înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2021, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere;
  • Perioada: 12-18 mai 2021 – verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului;
  • Perioadele: 19-20 mai 202113-16 iulie 2021 pentru absolvenții promoției 2021/absolvenţii 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic – validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
  • Termen: 21 mai 2021 – afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a: listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional  care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.