Puzderie de locuri de muncă la instituţiile bugetare din Olt

567

 

16 instituţii bugetare din judeţ scot la concurs, pe perioadă nedeterminată sau determinate, zeci de posture. Pentru unele sunt necesare studii superioare şi vechime în domeniu, pentru altele nu. Cele mai multe joburi sunt oferite de primăriile din judeţ, dar şi de alte instituţii bugetare precum unităţi de învăţământ sau spitale. Primăria din Grădinari este administrația locală campioană la numărul de posturi bugetare scoase la concurs .

Administrația locală din Grădinari organizează concurs pentru ocuparea a 7 posturi. Primăria vrea să recrutarrecruteze 5 persoane pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale temporar vacante,  în cadrul proiectului „VAZDIPF. – Po mishto sarenqe amare rromendar. Dezvoltarea multisectorială a comunităţii interetnice din Grădinari prin măsuri integrate şi auto susţinere”, după cum urmează:

  1. referent – facilitator local pentru programe de mediere pe piaţa muncii 3, gradul IA, timp de lucru parţial de 84 ore lună, perioadă determinată (27.11.2017-17.08.2020);
  2. consilier – facilitator local pentru programe de mediere pe piața muncii 2, gradul debutant, timp de lucru parţial de 84 ore/lună, perioadă determinata (27.11.2017-17.08.2020);
  3. consilier – responsabil organizare antreprenoriat, gradul II, timp de lucru parțial de 126 ore/lună, perioada determinată (27.11.2017-17.08.2020);
  4. consilier juridic, gradul I A, timp de lucru parțial de 63 ore lună, perioadă determinată (27.11.2017-17.08.2020);
  5. consilier – coordonator pentru grupul de iniţiativă locală, gradul II, timp de lucru parţial de 42 ore/lună, perioadă determinată (27.11.2017-17.08.2020).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții precum: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Se cer şi unele condiţii specific pentru doritori. Astfel, pentru funcţia de referent – facilitator local este nevoie destudii medii, vechime de specialitate de minism 7 ani;  pentru cea de consilier – facilitator local, est enevoie de studii superioare dar nu se solicit vechime. Cei interesaţi de ocuparea unei funcţii de consilier – responsabil organizare antreprenoriat, se cer studii superioare şi o vechimea în specialitatea studiilor de minimum 1 an. Pentru funcţia de consilier juridic, gradul I A sunt necesare studii superioare, juridice, absolvite cu diplomă de licenţă şi o  vechimea în specialitatea studiilor – minimum 7 ani. O altă funcţie scoasă la concurs este cea de consilier – coordonator pentru grupul de iniţiativă locală. Pentru a putea participa la concurs este nevoie de studii superioare şi o vechime de minim 1 an.

Concursul se va organiza pe 22 şi 24 noiembrie, proba scrisă şi, respectiv, cea orală. Dosarele se mai pot depune până pe 14 noiembrie.Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Grădinari, judeţul Olt, telefon 0723/211.984.

Tot Primăria Grădinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcții publice de execuție vacante: consilier achiziţii publice, grad profesional debutant, clasa I funcţie publică de execuţie, Compartiment Achiziţii publice şi  consilier urbanism, grad profesional debutant, clasa I funcţie publică de execuţie, Compartiment Urbanism.

Cei interesaţi trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Pentru cea de consilier achiziţii publice se solicităstudii universitare juridice – absolvite cu diplomă de licenţă, iar pentru cea de consilier urbanism se cer studii universitare juridice – absolvite cu diplomă de licenţă sau studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului sau construcţii. Concursul se va organiza pe 5 noiembrie, ora 9,00, proba scrisă, şi două zile mai târziu, proba interviului. Doritorii îşi pot depune dosarele până pe 22 noiembrie. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Grădinari, județul Olt, şi pe Website-ul www.primariagradinari-olt.ro, telefon 0723211984.