Ajutorul de înmormântare, majorat de la începutul anului

2516

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, ajutorul de deces plătit de stat rudelor persoanelor decedate care sunt asigurate în sistemul public de pensii se va majora.

Aplicarea prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 și o majorare a ajutorului de înmormântare începând cu data de 1 ianuarie. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.789 lei, pe baza acestia cuantumul ajutorului de deces ajungând la:

  • 6.789 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
  • 3.395 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare altă persoană.