Casa Județeană de Pensii Olt scoate la concurs 21 de posturi de execuție. Ce condiții de angajare trebuie îndeplinite

1648

Casa Județeana de Pensii Olt scoate la concurs 21 de posturi de execuție, pe perioada determinată, pentru perioada 15 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022. Posturile se adresează atât celor cu studii medii, cât și celor cu studii superioare, iar cel mai important este că nu este necesară vechimea.

Vești bune pentru oltenii aflați în căutarea unui loc de muncă. Nu mai puțin de 21 de posturi de execuție, contractuale sunt scoase la concurs de către Casa Județeană de Pensii Olt. Perioada de angajare va fi începând cu data de 15 septembrie 2021 până pe data de 31 decembrie 2022.

„Casa Judeteana de Pensii Olt organizeaza concurs pentru ocuparea a 21 de posturi de executie, contractuale, din care 17 posturi pe studii superioare si 4 posturi pe studii medii, pe o perioada determinata, pana la 31.12.2022.

Dosarele de concurs se depun in perioada 27 – 30.08.2021, iar concursul se organizeaza in perioada 06 – 13.09.2021.

Personalul urmeaza a fi incadrat pentru evaluarea dosarelor in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public de pensii”, se arată în comunicatul Casei Județene de Pensii Olt.

CONDIŢII GENERALE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR:

Candidatul:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal,in scopul pentru care au fost colectate.

DOSARUL DE CONCURS

În conformitate cu anunțul de concurs, dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

  1. formularul de înscriere la concurs (anexa nr.2);

  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  7. CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);

h. declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr.3).

Toate elementele referitoare la condițiile generale și specifice de participare, componenta dosarului de concurs precum si bibliografia se găsesc afișate la sediul si pe site-ul instituției.

Angajările au loc în contextul în care va începe evaluarea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii, conform OUG 90/2021.