ANRE: Actul de proprietate nu mai este necesar pentru încheierea contractului de energie electrică

394

Autoritatea de Reglementare în Energie a modificat procedura de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice și a înlocuit obligativitatea prezentării actului de proprietate cu o declarație pe propria răspundere.

ANRE a simplificat procedura de încheiere a contractelor de furnizare electrică. Astfel, principalele schimbări și măsuri prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali se referă la flexibilizarea procesului de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienţii finali prin eliminarea prezentării/depunerii la furnizor de către client a actelor de spaţiu la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi introducerea declaraţiilor pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosinţă a spaţiului.

Încheierea unui contract de furnizare electrică se va realiza în baza documentelor de mai jos:

  • acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
  • copie de pe actul de identitate/certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
  • declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc); (privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit)

Altă schimbare se referă la detalierea conţinutului ofertei-tip şi a conţinutului ofertei din contractul de furnizare a energiei electrice în ceea ce priveşte elementele de preţ incluse.

De asemenea, convenţia de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de consum înscrise în aceasta vor fi utilizate şi pentru facturarea serviciilor de distribuţie în cazul în care nu este citit/autocitit indexul echipamentului de măsurare; datele de consum transmise furnizorului de către operatorul de distribuţie se stabilesc de către operatorul de distribuţie, după caz, pe baza consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ţinând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuţie; profilului de consum specific, determinat de operatorul de distribuţie pentru categoria respectivă de client final în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum.

Operatorii de distribuţie au obligaţia de a asigura accesul gratuit fiecărui client final şi al furnizorului acestuia la informaţiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel încât fiecare client final de energie electrică să îşi poată accesa propriul istoric de consum.