Angajări din sursă externă: 700 de posturi vacante pentru agenți de poliție penitenciară. Totul despre concurs și admitere

910

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că va scoate la concurs din sursă externă un număr de 700 de posturi de agenți de poliție penitenciară în unitățile penitenciare (sectorul operativ) din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, din unităţile penitenciare. Candidaţii se pot înscrie pentru un singur post din anunţ.

Administrația Națională a Penitenciarelor a scos la concurs din sursă externă 700 de posturi vacante de execuție (agent operativ) din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, din unităţile penitenciare. Candidaţii se pot înscrie pentru un singur post din anunţ.

Iată care este lista locurilor disponibile:

La Penitenciarul Gherla se scot la concurs 11 posturi de bărbați și 19 femei (6 la Gherla, 13 la Secția Exterioară Cluj-Napoca).

Unitatea agent (operativ)
bărbaţi femei
Penitenciarul AIUD 38 2
Penitenciarul ARAD 17 6
Penitenciarul BACĂU 27 0
Penitenciarul BAIA MARE 4 3
Penitenciarul BISTRITA 13 3
Penitenciarul BOTOŞANI 23 3
Penitenciarul BRĂILA 13 1
Penitenciarul BUCUREŞTI – JILAVA 44 3
Penitenciarul BUCUREŞTI – RAHOVA 26 1
Penitenciarul CODLEA 7 4
Penitenciarul CONSTANTA – POARTA ALBĂ 37 3
Penitenciarul DEVA 13 2
Penitenciarul DROBETA TURNU SEVERIN 21 3
Penitenciarul FOCŞANI 11 4
Penitenciarul GALATI 15 3
Penitenciarul GĂEŞTI 9 6
Penitenciarul GHERLA 11 Penit. Gherla 6 Penit. Gherla
13 Secţia
Exterioară Cluj-
Napoca
Penitenciarul GIURGIU 29 8
Penitenciarul IAŞI 6 4
Penitenciarul MĂRGINENI 21 4
Penitenciarul MIERCUREA CIUC 11 3
Penitenciarul ORADEA 20 0
Penitenciarul PLOIEŞTI 15 1
Penitenciarul de Femei PLOIEŞTI – TĂRGŞORUL NOU 6 22
Penitenciarul SATU MARE 12 3
Penitenciarul SLOBOZIA 25 2
Penitenciarul TÂRGU MUREŞ 2 3
Penitenciarul TIMIŞOARA 27 3
Penitenciarul TULCEA 22 Penit.Tulcea
11 Sectia
Exterioară Chilia
2 Penit.Tulcea
Centrul de Detentie BRĂILA – TICHILEŞTI 19 0
Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – JILAVA 13 5
Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – RAHOVA 4 2
TOTAL 700 572 128

Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs

– să execute paza şi apărarea locului de deţinere conform îndatoririlor specifice ale postului, având asupra sa armamentul, muniţia şi mijloacele de legătură şi imobilizare cu care a fost dotat;
– să interzică încercările de escaladare a gardurilor împrejmuitoare de către persoanele private de libertate sau alte persoane;
– să cunoască şi să respecte prevederile legale privind uzul de armă;
– să someze şi să oprească persoanele necunoscute care intră sau ies în sau din zona stabilită conform îndatoririlor specifice ale postului, efectuând, dacă este cazul, uz de armă;
– să intensifice observarea şi supravegherea către interiorul locului de deţinere pe timpul desfăşurării apelului persoanelor private de libertate sau a altor activităţi desfăşurate cu acestea în apropierea postului, pentru a fi în măsură să acţioneze în cazul încercărilor acestora de a se sustrage de la regimul executării pedepsei privative de libertate;
– să verifice documentele de legitimare a personalului la intrarea şi ieşirea în şi din locul de deţinere;
– să verifice documentele de identitate sau de legitimare ale persoanelor din afara locului de deţinere, cărora li s-a permis accesul, atât la intrare, cât şi la ieşire, conform prevederilor legale;
– să permită ieşirea persoanelor private de libertate, numai pe baza documentelor legal întocmite şi, după caz, cu paza necesară; intrările şi ieşirile se înregistrează în documentele din evidenţa postului;
– să oprească la postul de control persoanele în ale căror documente de identitate se constată nereguli sau pe cele care au încălcat regulile de acces, să informeze şeful de tură sau şeful serviciului siguranţa deţinerii şi să acţioneze conform dispoziţiilor;
– să efectueze controlul antiterorist şi de specialitate asupra tuturor persoanelor care intră în locul de deţinere şi asupra bagajelor acestora, cu excepţia celor prevăzute de unele acte normative;
– să efectueze controlul specific asupra persoanelor şi bagajelor acestora, care ies din locul de deţinere, prin sondaj, ori la dispoziţia şefilor ierarhici;
– să verifice mijloacele de transport care intră sau ies prin postul de control;
– să cunoască configuraţia postului de supraveghere, numărul şi categoria persoanelor private de libertate pe care le supraveghează şi, nominal, pe cele care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului;
– să supravegheze persoanele private de libertate pe care le are în primire, să împiedice stabilirea de legături nepermise cu alte persoane private de libertate şi să prevină săvârşirea abaterilor disciplinare din partea acestora;
– să conducă şi să coordoneze activităţile stabilite prin programul zilnic care se desfăşoară în sectorul său de activitate;
– să pretindă respectarea, de către persoanele private de libertate, a regulilor de ordine interioară în orice împrejurare şi să urmărească menţinerea stării de disciplină şi curăţenie;
– să urmărească respectarea şi îndeplinirea măsurilor igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate nou primite de la organele de poliţie sau sosite prin transfer;
– să execute sau, după caz, să urmărească executarea percheziţiei corporale amănunţite în situaţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
– să execute activităţile prilejuite de punerea în libertate a persoanelor private de libertate;
– să însoţească persoanele private de libertate la cabinetele medicale, infirmerie, vizite, curţi de plimbare, terenuri de sport, spaţii destinate desfăşurării demersurilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, ori alte locuri stabilite de conducerea locului de deţinere, informându-se, în prealabil, despre măsurile de siguranţă stabilite pentru deţinuţii luaţi în primire;
– să asigure acordarea drepturilor legale persoanelor private de libertate, în cantităţile şi la perioadele stabilite pentru fiecare categorie, numai după ce a stabilit identitatea acestora şi a persoanelor vizitatoare;
– să controleze cu atenţie conţinutul pachetelor pentru a preveni introducerea bunurilor sau substanţelor interzise şi să urmărească exclusiv vizual desfăşurarea convorbirilor pe timpul vizitelor, cu respectarea confidenţialităţii şi informarea imediată a şefului nemijlocit atunci când constată încălcări ale reglementărilor în vigoare;
– să ofere informaţii persoanelor sosite la vizită, în limita competenţelor şi să asigure desfăşurarea vizitei într-un climat civilizat;
– să introducă la vizită persoanele vizitatoare, conform planificării aprobate de directorul locului de deţinere şi a deciziei acestuia referitoare la numărul de persoane admise;
– să efectueze, potrivit dispoziţiilor legale, percheziţia corporală sumară a persoanelor private de libertate pe care le ia în primire din zona de acces a secţiei;
– să cunoască numărul persoanelor private de libertate din formaţia de muncă care i s-a repartizat şi să ia măsurile necesare prevenirii oricărui incident;
– să organizeze şi să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate la punctul de lucru, conform documentelor aprobate de conducerea locului de deţinere;
– să verifice, periodic, prezenţa persoanelor private de libertate şi să anunţe dispeceratul locului de deţinere, prin mijloacele de legătură aflate la dispoziţie, la intervalele stabilite prin îndatoririle specifice, despre situaţia de la punctul de lucru;
– să organizeze şi, după caz, să execute, potrivit dispoziţiilor legale, percheziţia corporală sumară sau, după caz, amănunţită, cu respectarea regulilor referitoare la executarea percheziţiei persoanelor private de libertate la plecarea de la punctul de lucru.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente:
a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020, cu modificările şi completările ulterioare. În lipsa acordului cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs;
b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport);
c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
d) curriculum vitae – model european;
e) copia livretului militar, unde este cazul;
f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);
h) cazierul judiciar;
i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere);
k) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs.

Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 12.07.2021, inclusiv, ora 16.00.

În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00–16.00.

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al existenţei documentaţiei complete şi al îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical, iar rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor se realizează prin raportare la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Candidaţii pot contesta rezultatul verificării dosarelor în termen de o zi lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs.

Contestaţiile se soluţionează de către structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs şi se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține testarea psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea
psihologică se face prin afişare pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării, la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă.

Candidaţii pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unităţii unde s-au înscris.

Candidații declarați „apt” la testarea psihologică, vor prezenta o adeverință eliberată de către medicul de familie (tipizatul este publicat pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) din care să reiasă afecțiunile și diagnosticul cu care se află în evidență, în vederea deschiderii fișei medicale.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” încheie fişa medicală-tip la medicul unităţii care are postul scos la concurs, după efectuarea examinării medicale, conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare (ordin nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, cu modificările şi completările ulterioare) şi o depun la structura de resurse umane a unităţii care are postul scos la concurs.

În acelaşi termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” din punct de vedere medical achită taxa de concurs în cuantum de 150 lei la casieria unităţii care are postul scos la concurs şi depun la structura de resurse umane dovada achitării acesteia. Persoanele care au achitat taxa de concurs la concursurile anterioare, suspendate conform Deciziei Curții Constituționale nr. 90/21.02.2019, pot valorifica taxa la prezentul concurs în baza unei solicitări scrise, depusă în perioada de achitare (în care să se indice concursul pentru care au achitat taxa și care nu s-a finalizat). Pentru aceste persoane, nu este necesar să se achite diferența dintre taxa anterioară și taxa actuală.

În situația în care un candidat nu poate continua procedura de concurs, taxa nu va fi restituită.

În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei şi întocmeşte un proces-verbal cu candidaţii declaraţi admis/respins, cu menţionarea motivului respingerii.

Rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor și nu poate fi contestat.

Desfăşurarea concursului

Planificarea desfăşurării probelor de concurs de către candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare, va fi afişată la sediul unităţii care are postul scos la concurs şi pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Prima probă de concurs/examen se va desfăşura după cel puţin 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, respectiv nu mai devreme de data de 03.08.2021.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi rezolvarea unor teste-grilă.

Concursurile se vor desfăşura la unităţile penitenciare care au posturile scoase la concurs sau, în cazul imposibilităţii asigurării spaţiului necesar, raportat la numărul de candidaţi care vor susţine probele de concurs, în alte locaţii din zona în care îşi are sediul unitatea care a scos posturile la concurs.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

Precizări

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs.

În cazul neocupării tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile neocupate rămânând vacante.

Modificările legislative intervenite după data publicării anunţului nu vor fi avute în vedere la susţinerea probelor de concurs.

La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare.

Ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi în poliţia penitenciară în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de poliţie penitenciară – agent şef principal de poliţie penitenciară.

Polițiștii de penitenciare nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (conform Anexei la Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare), potrivit art. 137 şi art. 133 lit. r) din Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, persoanelor care la împlinirea vârstei respective, nu îndeplinesc condiţiile minime de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu, le încetează raporturile de serviciu, fără a putea beneficia de pensie militară de stat, conform legii.

În acelaşi context, persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare, potrivit Anexei la Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi încadrate ca poliţist de penitenciare.

Potrivit art. 98^6 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare:
“ (1) În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis” sau care rezultă din verificările efectuate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de dobândire a calităţii de poliţist de penitenciare, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale/notelor obţinute, cu condiţia ca acesta să fi obţinut cel puţin nota 7 (şapte).
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul în care candidatul declarat „admis” comunică refuzul prezentării la post sau, ulterior emiterii actului de numire în funcţie, nu se prezintă la post în cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia.”

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din cadrul unităţii care a scos postul la concurs, telefonic (conform datelor de contact publicate pe site-ul unității), precum și pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

De asemenea, pentru sesizări şi reclamaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor, candidaţii au la dispoziţie adresa de e-mail concurs-petiţii@anp.gov.ro.