Activitatea profesorilor, debirocratizată. Ce nu vor mai trebui să facă

216

Ministerul Educaţiei şi Cercetării face primii paşi concreţi pentru debirocratizarea activităţii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Grupul de lucru, cunoscut sub denumirea de ,,Comisia de tăiat hârtii”, prezintă un prim raport ce are în vedere eficientizarea procesului de predare – învăţare – evaluare. În urma propunerilor primite pe platforma debirocratizare.edu.ro şi a dezbaterilor din perioada noiembrie-decembrie 2019, comisia a decis eliminarea şi simplificarea unor documente în vederea eficientizării procesului de predare – învăţare – evaluare.

Lista de măsuri urmează să fie supusă consultării publice, cu partenerii de dialog social, iar intervenţiile privind debirocratizarea vor fi realizate în etape pe termen scurt (începând cu semestrul al II-lea), mediu şi lung (aplicabile începând cu anul şcolar 2020-2021) pentru a nu afecta în niciun fel desfăşurarea actului educaţional.

Măsuri de eliminare:
1. Comisia metodică: se propune desfiinţarea acesteia şi realocarea atribuţiilor către alte comisii. Vor fi revizuite atribuţiile Comisiei de curriculum, în sensul acoperirii activităţilor de didactică şi mentorat;

2. Procese verbale (PV): se propune eliminarea obligaţiei de a întocmi procese verbale la activităţile care nu implică probarea modului de luare a deciziei. De exemplu, la şedinţa cu părinţii se semnează foaie de prezenţă, dar nu se scrie PV decât pentru subiectele care necesită decizia majorităţii părinţilor.

3. Portofoliul dirigintelui: se propune eliminarea. Activitatea de dirigenţie nu presupune “acoperirea cu hârtii”, ci intervenţie, şi este mai valoros ca timpul să fie acordat pentru discuţiile de consiliere necesare;

4. Raportări situaţie socială: eliminarea obligativităţii realizării de raportări şi analize privind situaţia socială a elevilor. De exemplu, situaţia elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate care era realizată de profesori, deşi aceştia nu au atribuţii din sfera asistenţei sociale.

5. Raportări programe de sprijin: eliminarea obligativităţii realizării în forma actuală a raportărilor aferente programelor sociale Cornul şi laptele, Fructe în şcoli etc. Se va opta pentru raportare integrată, cu asumare de responsabilităţi şi de către personalul unităţilor administrativ-teritoriale (UAT).

Măsuri de simplificare:
1. Pentru rapoartele şi statisticile solicitate de instituţii ierarhic superioare sau alte instituţii din afara sistemului educaţional se propune eliminarea obligativităţii realizării acestora la nivelul unităţii de învăţământ. Se recomandă completarea în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) a tuturor datelor necesare şi extragerea oricăror date necesare raportărilor din datele statistice din SIIIR.

2. Portofoliul profesorului: se propune revizuirea şi standardizarea conţinutului obligatoriu prin punerea la dispoziţia profesorului de modele predefinite;

3. Documente pentru activităţi care presupun ieşirea elevilor din spaţiul şcolii: se propune simplificarea şi, în acelaşi timp, sunt avansate soluţii care să încurajeze profesorii în planificarea acestor activităţi, respectiv:
a) încurajarea programelor de voluntariat pentru părinţi, care să parcurgă procedurile din legislaţia din domeniu, ca răspuns la nevoia de supraveghere a copiilor. Se propune modificarea art. 7 lit. (b) din ordinul de ministru nr. 3.637/2016: “să asigure câte un cadru didactic şi, după caz, un părinte/tutore/ susţinător legal voluntar însoţitor/însoţitori pentru fiecare 10 elevi participanţi”;
b) modificarea contractului educaţional în sensul introducerii unei prevederi referitoare la posibilitatea implicării părinţilor/tutorilor/susţinătorilor legali, în calitate de voluntari, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
c) modificarea contractului educaţional în sensul introducerii unor prevederi care asigură transferul de încredere către cadrele didactice, fără să mai fie nevoie de semnătura părintelui/tutorelui pentru fiecare acţiune în parte.

4. Teste iniţiale (predictive): se propune eliminarea obligativităţii de aplicare a testelor iniţiale în situaţii de continuitate (acelaşi profesor, aceeaşi disciplină).

5. Condica de prezenţă: se propune eliminarea rubricii referitoare la tema orei de curs şi înlocuirea acesteia cu rubrică referitoare la denumirea disciplinei.

Monica Cristina Anisie, ministrul Educaţiei şi Cercetării, va prezenta în luna ianuarie 2020 raportul cu toate măsurile propuse pe termen scurt, mediu şi lung.

De asemenea, în raportul Grupului de lucru sunt prevăzute şi o serie de principii şi recomandări destinate profesorilor cu scopul de a eficientiza modul de lucru şi activitatea la clasă. Scăderea volumului de hârtii întocmite de profesori este o preocupare continuă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar sugestiile primite în acest sens sunt luate în considerare şi pot fi dezbătute şi adoptate ulterior.