IȘJ Olt organizează concurs pentru selectarea metodiștilor 2019- 2024. Peste 400 de locuri

975

Inspectoratul Școlar Județean Olt va organiza concurs pentru selecția metodiștilor, pe compartimente/domenii. Perioada de depunere a portofoliilor a început, pe 4 octombrie fiind susținută proba scrisă.

IȘJ Olt a scos la concurs nu mai puțin de 409 posturi de metodiști ai inspectoratului, pentru perioada 2019- 2024, cu condiția revalidării anuale.

Locuri scoase la concurs:

Metodiștii vor derula activități de: consiliere și asistență pentru cadrele didactice de specialitate din unitățile arondate; inspecțiile pentru înscrierea sau obținerea gradelor didactice, inspecții școlare generale, inspecții de specialitate, inspecții tematice, la solicitarea inspectorului de specialitate/inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane; vor participa la activități pentru care sunt solicitați de către inspectorul de specialitate.

Ieri a fost demarată perioada de depunere a portofoliilor, până pe data de 27 septembrie. Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor obligatorii  se vor anunța pe 30 septembrie, până pe 3 octombrie fiind verificate portofoliile. Proba scrisă va fi susținută pe 4 octombrie, rezultatele finale ale concursulu fiind publicate pe 10 octombrie.

Cerinţele minime pentru participanţi sunt: studii superioare; titular în învățământul preuniversitar; minimum gradul didactic II în învățământ și minimum 10 ani vechime efectivă pe catedră/post în specialitate; acumularea a 90 de credite profesionale trensferabile în ultimii 5 ani; calificativul anual „Foarte Bine” obținut în fiecare dintre ultimii 5 ani școlari; competențe de lucru cu computerul; disponibilitate pentru deplasarea în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt. Constituie avantaje: preocupări în domeniul activităților complexe cu valoare instructiv – educativă, inovării didactice, proiectelor în cadrul programelor de reformă coordonate de Inspectoratul Școlar Județean Olt, Ministerul Educației Naționale sau alți parteneri, creșterii prestigiului unității de învățământ.

Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control la nivelul inspectoratelor școlare nu pot fi și metodiști ai inspectoratului școlar. Diriginții și directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal pot participa la procesul de selecție. De asemenea, cadrele didactice încadrate prin concurs pe posturile de profesori – metodiști la Casa Corpului Didactic Olt vor fi incluse direct în corpul de metodiști ai IȘJ, iar profesorii metodiști din liceele pedagogice sunt membri de drept ai corpului de profesori metodiști.