Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina

576

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – filiala Slatina a fost înfiinţată în anul 1999, este autorizată şi acreditată pe baza HG 535/1999. Absolvenţii facultăţii pot ocupa locuri de muncă în sectoarele de activitate precum: comerţ/marketing, agricol, servicii, agroindustrial, consultanţă, administraţie, mass-media. Facultatea este de stat, autorizaţă şi acreditată prin hotărârea ARCIS 3931 din 3 mai 2010.

În prezent, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală numără 2.973 studenţi şi are următoarea structură organizatorică: învăţământ cursuri de zi – cu durata de 4 ani, pentru specializările – „inginerie economică în agricultură”, cu sediul în Slatina (360 studenţi, din care 261 cu taxă); învăţământ la distanţă, cu specializările: „inginerie economică în agricultură” şi „inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism” – durata studiilor este de 4 ani.

În ansamblul său, facultatea dispune de 57 cadre didactice, din care 12 profesori, 17 conferenţiari, 24 şefi de lucrări, restul fiind asistenţi universitari. În cadrul facultăţii există personalităţi academice şi ştiinţifice de prestigiu, care sunt membre ale diferitelor organisme ştiinţifice din ţară şi străinătate. Decanul facultăţii este prof. univ. dr. Toma Adrian Dinu, iar directorul filialei Slatina este conf. univ. dr. Ion Bozgă.

Instruirea teoretică şi practică a studenţilor

Facultatea pune accent pe instruirea temeinică a studenţilor în vederea acumulării de cunoştinţe solide teoretice şi practice în domeniul ştiinţelor tehnice şi economice aplicate în agricultură. Astfel, în cele cinci laboratoare dotate cu tehnică de calcul, studenţii învaţă utilizarea  şi programarea pe calculator. Practica studenţilor se desfăşoară atât în cadrul facultăţii, cât şi în cadrul unităţilor de profil (MADR, Staţiunea de Cercetare Caracal, SC Longin SRL etc). O atenţie deosebită se acordă însuşirii a două limbi moderne, din care engleza de afaceri este obligatorie pe durate a şase semestre. A doua limbă modernă este la alegere (franceză, germană, spaniolă, italiană). Facultatea a încheiat parteneriat cu British Council pentru organizarea cursurilor de limba engleză şi obţinerea atestatului Cambridge.

Colaborări

Facultatea de Management colaborează pe linie academică şi ştiinţifică cu Universităţile de Ştiinţe Agronomice din Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova, cu Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Economie Agrară din cadrul ASAS, Intitutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în informatică ş.a.

În ultimii ani s-au dezvoltat relaţii de colaborare internaţională cu universităţi din ţările vest europene, în vederea schimburilor de studenţi şi cadre didactice: Ecole Nationale Superieure d’Agriculture, rennes, Angers şi Lille – Franţa, Universite Catholique de Louvaine – Belgia, Universita di Studi Agricole e Forestale din Florenţa – Italia, Institutul Agronomic din Lisabona – Portugalia, The Royal Veterenary and Agricultural University din Copenhaga – Danemarca, The Queen’s University din Belfast şi Reaseheath College din Marea Britanie.

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală a iniţia şi derulat programe de colaborare şi cercetare de tipul  AGRAL, EXCELENŢĂ, TEMPUS, ERASMUS-SOCRATES, TEMPER, RALP, LEONARDO, CNFIS, CNCSIS, BANCA MONDIALĂ, BIOTECH, PROGRAME SECTORIALE, POSDRU, PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE, care vizează în principal alinierea programului de învăţământ la cerinţele standardelor internaţionale, realizarea de mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor pentru efectuarea unor stadii de studii de scurtă şi lungă durată în universităţile din ţările vest-europene. Prin aceste programe, facultatea a beneficiat de o serie de dotări pentru sălile de curs şi laborator.

Baza materială

• Două laboratoare dotate cu 100

calculatoare conectate full-time la Internet

• Un laborator dotat cu 30 calculatoare pentru învăţarea şi aprofundarea limbilor moderne

• O bibliotecă modernă, cu peste 2.000 volume de specialitate, dotată cu calculatoare conectate la internet şi un copiator performant

• Un laborator dotat cu aparatură audio-video (TV LCD, videoproiectoare, camere video digitale

• Săli şi amfiteatre necesare derularii procesului de învăţământ, dotate cu tehnică medernă

• Autocar de 50 locuri şi microbuz de 20 locuri pentru efectuarea

excursiilor de studiu şi aplicaţiilor practice pe teren

• Centru de Practică – Moara Domnească

Admitere 2014

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina (strada Strehareţi, Nr. 150 Slatina, tel. 0249.435.953)

Studenţii noştri de la cursurile de zi primesc de la universitate în fiecare an patru miliarde lei sub formă de burse şi scutiri de taxe

* 16-25 iulie – înscrierea şi suţinerea interviului

* Acte necesare: diploma de bacalaureat (în original sau caopie legalizată) sau adeverinţă pentru promoţia 2014 – în care să se specifice pe verso probele susţinute şi media aferenţă fiecărei probe. prezentarea diplomei în original este obligatorie pentru ocuparea locurilor cu finanţare de la buget, până la data de 25 iulie 2013

* Foaia matricolă pentru clasale IX-XII

* Certificat de naştere (copie legalizată)

* Certificat de căsătorie (copie legalizată) – dacă este cazul

* Copie buletin sau carte de identitate

* 4 fotografii (tip buletin)

* Adeverinţă medicală

* Taxa de înscriere

* Cerere de înscriere (formular tip)

* 30 iulie – afişarea rezultatului iniţial

* 30 iulie – 3 august – încasarea taxelor

Pentru anul universitar 2014/2015, situaţia numărului de locuri se prezintă astfel:

Domeniul: Inginerie şi management

* Cursuri de zi, cu durata de 4 ani

• Specializarea: Inginerie economică în agricultură

– Număr de locuri BUGET – 30

– Număr de locuri TAXĂ – 50

* Studenţii pot beneficia de următoarele:

• Burse de excelenţă – 750 lei/lună

• Burse de merit – 500 lei/lună

•Burse de ajutor social – 300 lei/lună

Studenţii se pot caza în campusul facultăţii cu o taxă de 60 lei/lună

* Învăţământ la distanţă, cu durata de 4 ani

Specializări:

• Inginerie economică în agricultură

– Număr locuri TAXĂ – 150

• Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

– Număr locuri TAXă – 150

• Inginerie economică în agricultură – taxa este de 2.000 lei

• Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism – taxa este de 2.400 lei

 Probe de concurs Rezultatul admiterii se stabileşte luând în considerare următoarele: 70% media la Bacalaureat şi 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat: limba română/limba maternă sau matematică, susţinerea interviului are loc în aceeaşi zi cu înscrierea