Adrian Pop: „Sunt cazuri de superficialitate în pregătirea profesională”

114

Direcţia Poliţia Locală Slatina şi-a început activitatea la 1 ianuarie 2011 în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private precum şi pentru prevenirea şi descoperirea faptelor contravenţionale şi infracţionale pe raza municipiului Slatina.

Prin efectul legii, Direcţia Poliţia Comunitară Slatina, a fost reorganizată, devenind astfel Direcţia Poliţia Locală Slatina, structură în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, fiindu-i ataşate câteva compartimente distincte preluate din cadrul altor structuri ale aparatului de specialitate al primarului, cu scopul ducerii la îndeplinire o serie de atribuţii noi, cum ar fi cele din domeniul disciplinei în construcţii, afişajului stradal, protecţiei mediului, activităţilor comerciale şi evidenţei persoanelor, acestea fiind constituite în compartimente distincte în cadrul organigramei Poliţiei Locale.

Poliţia Locală Slatina este condusă de la înfiinţare de Adrian Pop, cel care ne va da câteva amănunte în rândurile de urmează despre activitatea acestei instituţii.

Reporter: – Care au fost şi sunt obiectivele Poliţie Locale care au stat  la baza desfăşurării activităţii acestei instituţii?

– Obiectivul fundamental care a stat la baza întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în anul 2013 şi în prima parte a acestui an şi care a capacitat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispozitie, a fost îmbunătăţirea calităţii şi creşterea climatului de siguranţă a populaţiei, pe fondul consolidării ordinii publice.

În aceea ce priveşte Compartimentul Ordine Publică, acesta are în componenţă 43 funcţii publice, din care în prezent sunt ocupate 36. Principala activitate a acestui compartiment este aceea de Ordine Publică în zonele şi locurile stabilite în conformitate cu Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Slatina, Poliţia Locală Slatina participând alături de forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, Poliţia Română şi Jandarmeria Română, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, executând în condiţiile legii atribuţiile ce-i revin în acest domeniu.

Compartimentul Rutier este prevăzut cu 20 funcţii publice, în acest moment toate fiind ocupate. Atribuţiile specifice acestui compartiment este de a asigura fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Slatina, atât independent cât şi în colaborare cu structurile similare din cadrul Poliţiei Române sau cu administratorul drumurilor pentru înlăturarea unor fenomene naturale precum şi pentru prevenirea sau încălcarea normelor rutiere de către conducătorii auto, pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală pe raza municipiului Slatina. Principala activitate a acestui compartiment este prevenirea şi constatarea sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Primăriei municipiului Slatina.

Reporter: – Făceţi-ne şi nouă o scurtă sinteză a activităţii Poliţie Locale Slatina

– Din analiza datelor cuprinse în raport de activitate pe anul 2013, reiese faptul că din cele opt acte normative în temeiul cărora s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, cele mai multe sancţiuni sunt reprezentate de încălcări ale OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Din totalul de 3.840 de sancţiuni aplicate în decursul anului 2013, un număr de 328 au ca încadrare juridică articole din HCL nr. 208/2008, un număr de 3.308 au încadrare juridică pe OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice. Dintre acestea, cele mai multe sunt sancţiuni determinate de modul în care sunt respectate prevederile legale de către conducătorii auto (opriri sau staţionări neregulamentare, neresepctarea masei maxime admise pe anumite porţiuni de drum), restul fiind aplicate în alte domenii.

Un act normativ care prezintă importanţă pentru activitatea noastră este reprezentat de Legea nr. 61/1991 referitor la sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, prin aplicarea căreia s-au întocmit un număr de 143 procese-verbale de constatare a contravenţiei, cele mai multe determinate fiind de proferarea de injurii şi ameninţări, de refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, precum şi de consumul de alcool pe domeniul public.

Reporter: – La fel ca la toate instituţiile, probabil că şi dvs s-au înregistrat unele nerealizări sau aveţi unele neajunsuri…

– Aşa este. La nivelul Direcţiei Poliţia Locală au fost semnalate şi unele deficienţe care au umbrit uneori activitatea instituţiei, atrăgând critici justificate din partea conducerii primăriei, uneori chiar a locuitorilor municipiului. Aceste deficienţe constau în principal din insuficienta implicare în asigurarea măsurilor de fluidizare a traficului rutier, prin luarea de măsuri menite să asigure o circulaţie fluentă şi dispunerea de măsuri de ridicare a autoturismelor staţionate sau parcate neregulamentar. S-au înregistrat deficienţe şi în ceea ce priveşte modul de purtare a echipamentului de serviciu, comportament neadecvat în relaţiile cu cetăţenii şi asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor, neînsuşirea în totalitate a prevederilor legale sau neîndeplinirea cu responsabilitate, competenţă şi eficienţă a atribuţiilor de serviciu.

Problema stării şi practicii disciplinare şi în cursul anului 2013 a constituit o prioritate majoră, aflată în permanenţă în atenţia conducerii Poliţiei Locale, luându-se măsuri pentru eficientizarea activităţii de îndrumare şi control pentru a reuşi o mai bună cunoaştere a situaţiei reale din rândul personalului, a disfuncţionalităţilor care conduc la comiterea de abateri disciplinare şi de înlăturare a acestora.

Reporter: – Pentru că tot a venit vorba de măsuri disciplinare, spuneţi-ne câţi poliţişti au fost sancţionaţi anul trecut?

– Pe parcursul anului trecut au fost înaintate Comisiei de Disciplină 10 sesizări ce au vizat propuneri de sancţionare disciplinară a unui număr de 11 poliţişti locali. În ciuda eforturilor depuse, înregistrăm în rândul personalului cazuri de superficialitate în pregătirea profesională proprie, dezinteres şi expectativă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, fapt pentru care în cursul acestui an se vor dispune măsuri de documentare materializate în propuneri legale pentru creşterea nivelului de pregătire profesională, conform legislaţiei în vigoare, insistând în principal, pe aspecte privind cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei, a metodologiei de lucru, fapt ce conduce implicit şi la prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare.

Reporter: – Ce vă propuneţi în perioada următoare pentru a îmbunătăţii activitatea Poliţiei Locale Slatina?

– În vederea îmbunătăţirii performanţelor direcţiei, cu efecte în creşterea gradului de siguranţă publică în municipiul Slatina sub toate aspectele, ne propunem încheierea Acordului Colectiv de Muncă, la nivelul Direcţiei Poliţia Locală, act în baza căruia salariile poliţiştilor locali ar putea fi majorate, prin efectul acordării unor sporuri datorită condiţiilor de muncă. Acest aspect ar conduce în mod cert şi sigur, la o creştere a calităţii activităţilor desfăşurate de către poliţiştii locali, a căror medie salarială se situează în acest moment în jurul sumei de 700 lei.

Ne propunen, de asemenea, o perfecţionare continuă a profesionalizării efectivelor sub aspectul cunoaşterii actelor normative, dar şi a măsurilor de intervenţie sau acţiune în teren, în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010, continuarea aplicării sistemului de acţiune comună cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, dar şi controlul respectării normelor legale în ceea ce priveşte: circulaţia rutieră, disciplina în construcţii, legalitatea activităţilor comerciale, respectarea normelor legale referitoare la mediu în municipiul Slatina.