Fiscul oltean a găsit strategia câştigătoare

79

Încasări suplimentare la AJFP Olt

Preşedintele ANAF, Şerban Pop, sublinia cu ceva timp în urmă că filosofia Fiscului va viza promovarea măsurilor care să mute greutatea acţiunii de combatere a evaziunii fiscale către creşterea încasărilor la bugetul de stat, cuvântul-cheie fiind recuperarea prejudiciului şi scurtarea circuitului penal, lucru care s-a observat şi în politica aplicată de Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, o politică care se pare că a dat rezultate.

Pe parcursul anului trecut, dar şi în primele trei luni ale acestui an încasările la bugetul general consolidat au crescut simţitor, chiar dacă programul de încasări propus de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt nu s-a realizat în întregime. Programul de încasări al AJFP Olt s-a realizat în proporţie de aproape 97% la sfârşitul anului trecut şi de 93% la sfârşitul primului trimestru al acestui an, această şi datorită unor măsuri impuse în ultimul timp menite să crească gradul de colectare a încasărilor.


 

La nivelul Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt s-au luat mai multe măsuri care să ducă într-un final la creşterea gradului de colectare a încasărilor şi cel mai important lucru este că s-a trecut de la o activitate bazată mai mult pe proceduri la una bazată pe performanţă.

„În anul 2013 precum şi în primul trimestru al anului 2014, împreună cu un colectiv de muncă puternic, experimentat şi responsabil, managementul instituţiei, conceput pe bază de obiective, cu planuri concrete pentru implementarea indicatorilor de performanţă, cu măsuri, ţinte precise şi niveluri programate, a acţionat pentru trecerea de la o cultură bazată pe proceduri la o cultură orientată spre performanţă.

S-a trecut la monitorizarea zilnică a încasărilor la bugetul consolidat al statului în vederea întreprinderii de măsuri operative pentru realizarea programului de încasări la nivelul fiecărei unităţi fiscale teritoriale şi pe fiecare buget. Am avut, de asemenea în vedere accelerarea procedurilor de executare silită a creanţelor bugetare în vederea recuperării debitelor restante datorate de agenţii economici, precum şi mediatizarea legislaţiei fiscale pe linia executării silite cu scopul conştientizării contribuabililor asupra obligaţiilor ce le au faţă de bugetul statului, în vederea conformării voluntare la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri bugetare”, a precizat şeful AJFP Olt, Florin Diaconescu.

La Balş şi Corabia, încasări peste aşteptări

Situaţia privind gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare, la nivelul AJFP OLT, pe anul 2013, se prezintă astfel: la bugetul de stat programul a fost realizat în proporţie de 86,35%; bugetul asigurărilor sociale de stat – 106,7%; bugetul FNUAS – 105%; bugetul asigurărilor pentru şomaj – 98,77%.

Ca structuri teritoriale ale Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, cel mai bine stau cele de la Balş şi Corabia, ambele reuşind anul trecut să-şi depăşească programul de încasări bugetare – AFP Corabia – 102%, iar AFP Balş – 107%.

Analizând încasările efective din contul de execuţie al bugetului general consolidat, cumulat la data de 31 decembrie 2013, a rezultat că, la nivelul A.J.F.P. Olt, acestea au fost în sumă totală de 755.211.311 lei, rezultând un procent de realizare de 96,98% a programului de încasări.

Au crescut încasările…

În structura pe bugete, programul de încasări venituri bugetare a înregistrat în general o creştere, doar la veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate s-a înregistrat o scădere faţă de anul precedent, cu 1,39% mai mici.

Conform datelor AJFP Olt, veniturile aferente activităţii perioadei ianuarie–decembrie 2013 la bugetul de stat au însumat 309.834.39 lei, programul fiind realizat în proporţie de 86,35%, înregistrând o creştere cu 40,39% faţă de anul 2012. La bugetul asigurărilor sociale de stat – veniturile au însumat 312.015.487 lei, programul fiind realizat în proporţie de 106,70%, înregistrându-se astfel o creştere cu 9,51% faţă de anul precedent. Nu în ultimul rând, veniturile la bugetul asigurărilor pentru şomaj s-au ridicat la 9.314.798 lei, programul fiind realizat în proporţie de 98,77%, cu 7,43% mai mult decât în 2012.

2014 a început bine pentru finanţiştii olteni

În ceea ce priveşte încasările realizate la nivelul AJFP Olt pe primul trimestru al acestui an au înregistrat în general creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, chiar dacă programul impus de finanţiştii olteni nu s-a realizat în totalitate.

Conform datelor AJFP Olt, încasările efective din contul de execuţie al bugetului general consolidat, cumulat la data de 31 martie 2014, a rezultat că acestea au fost în sumă totală de 186.051.704 lei, cu o nerealizare în sumă de 13.888.296 lei, rezultând un procent de realizare de 93,05% a programului de încasări.

În structura pe bugete, programul de încasări venituri bugetare a fost realizat astfel:  Bugetul de stat – veniturile aferente activităţii perioadei ianuarie – martie 2014 au însumat 77.314.971 lei procentul de realizare fiind de 82,63%, înregistrând o creştere cu 14,28% faţă de încasările perioadei aferente din anul 2013; Bugetul asigurărilor sociale de stat – veniturile au însumat 75.811.073 lei, programul fiind realizat în proporţie de 101,79%, cu 1,93% mai mult faţă de anul trecut; Bugetul asigurărilor pentru şomaj – veniturile au însumat 2.164.272 lei, programul fiind realizat în proporţie de 94,51%, înregistrând o scădere cu 2,73% faţă de anul 2013; Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate s-au ridicat la suma de 30.761.388 lei, programul fiind realizat în proporţie de 103,92%, înregistrând o creştere cu 0,84% faţă de anul 2013.

Ce s-a schimbat în strategia fiscului oltean

Aşa cum spuneam şi la începutul acestui material, fiscul oltean şi-a schimbat strategia şi a dispus unele măsuri care să ducă la creşterea gradului de colectare a încasările, iar rezultatele s-au văzut la sfârşitul anului trecut, dar şi după primul trimestru al anului în curs.

În primul rând s-a trecut la stabilirea sarcinilor concrete pentru unităţile fiscale teritoriale, prin realizarea zilnică a unei analize detaliate a activităţii fiecărei administraţii fiscale, referitoare la gradul de realizare a indicatorilor de performanţă, cu prioritate a celor care se referă la colectarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea nivelului arieratelor bugetare recuperabile.

„Pe parcursul anului trecut şi în primul trimestru al acestui an am avut în vedere şi impulsionarea încasărilor zilnice prin acţiuni desfăşurate de organele fiscale competente din cadrul activităţii de colectare şi activităţii de inspecţie fiscală prin colaborarea cu Activitatea de Inspecţie Fiscală, în vederea cuprinderii cu prioritate, în programele de inspecţie fiscală, a operatorilor economici pentru care, din analiza efectuată, s-au constatat fluctuaţii cu privire la declararea impozitelor şi taxelor, un grad redus de conformare la plata obligaţiilor bugetare şi a celor cu risc fiscal ridicat, în scopul evitării situaţiilor de sustragere a acestora de la plata obligaţiilor bugetare prin acţiuni de evaziune fiscală”, a mai declarat Florin Diaconescu.

Printre măsurile luate de AJFP Olt pentru creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor mai putem menţiona: urmărirea încasării obligaţiilor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală; monitorizarea zilnică a rezultatelor aplicării procedurilor de executare silită (continuarea evaluării bunurilor sechestrate şi reevaluarea bunurilor care nu au fost valorificate la cele trei licitaţii organizate, înfiinţarea de popriri asupra sumelor datorate de terţi şi a popririlor asupra disponibilităţilor bancare); selectarea contibuabililor cu obligaţii bugetare restante, iniţierea acţiunilor de impulsionare a încasărilor, prin organizarea de deplasări la sediul acestora; transmiterea de notificări către contribuabilii care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative şi sancţionarea contravenţională a contribuabililor care nu se conformează; urmărirea respectării termenelor de plată şi a condiţiilor în care au fost aprobate eşalonările la plată a obligaţiilor neachitate la bugetul general consolidat, conform O.U.G. nr. 29/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea declanşării de îndată a procedurii de executare silită şi de valorificare a garanţiilor constituite, pentru contribuabilii care nu respectă condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată.

„Pentru realizarea obiectivelor şi a nivelului planificat al indicatorilor de performanţă, precum şi a tuturor sarcinilor trasate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conducerea A.J.F.P. Olt, organizează periodic întâlniri cu şefii unitatilor fiscale subordonate, pentru analiza activităţii desfăşurate de fiecare dintre aceştia şi dispunerea cu celeritate a măsurilor ce se impun a fi luate în timpi reali, pentru îndeplinirea unitară a sarcinilor şi implicit a realizării la un nivel cât mai înalt al indicatorilor de performanţă”, a încheiat şeful AJFP Olt, Florin Diaconescu.