Bani publici pe Apa Sâmbetei

74

Conform datelor transmise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt veniturile totale ale bugetului general centralizat al judeţului Olt, la sfârşitul anului 2012, au fost în sumă de 1.001.220 mii lei, iar cheltuielile în sumă de 1.025.815 mii lei. Pe ansamblul judeţului Olt, execuţia bugetară s-a încheiat cu un deficit în sumă de 24.595 mii lei, din care 6.065 mii lei provin din execuţia bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului.

În totalul veniturilor şi cheltuielilor realizate la nivelul judeţului, ponderea o deţin veniturile şi cheltuielile bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului (buget propriu) care reprezintă 81% la partea de venituri şi 80% la partea de cheltuieli.

Încasările bugetelor locale reprezintă 86,01% faţă de prevederile definitive. Cele mai scăzute procente de realizare faţă de prevederile definitive le reprezintă subvenţiile primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate, realizate în proporţie de 49.35 % precum şi subvenţiile de la bugetul de stat şi de la alte administraţii, realizate în proporţie de 72,72 %.

Controalele efectuate de Curtea de Conturi la primăriile din judeţul Olt au scos la iveală o sumedenie de nereguli.

 

Nu ne autofinanţăm

 

Conform datelor prezentate în raportul Curţii de Conturi, pentru anul 2012 încasările bugetelor locale la nivelul judeţului Olt provin în principal din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, reprezentând 36% din total încasări, în condiţiile în care veniturile din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, reprezintă doar 28%. Se observă astfel un nivel scăzut al gradului de autofinanţare a cheltuielilor.

Faţă de anul 2011, în anul 2012 s-a constatat dublarea ponderii veniturilor din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri în total venituri, ceilalţi indicatori menţinând-se aproximativ la acelaşi nivel.

Raportul Curţii de Conturi mai precizează că potrivit execuţiei bugetare anuale la partea de cheltuieli, rezultă că la data de 31.12.2012 s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.025.814 mii lei, care s-au încadrat în prevederile anuale definitive aprobate de 1.281.341 mii lei.

La încheierea exerciţiului financiar al anului 2012, raportat la prevederile definitive, cheltuielile au fost realizate în proporţie de 80,06%.

Cele mai mici realizari s-au înregistrat la plăţile pentru alte transferuri – 32,94% şi la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – 48,43%, în timp ce gradul de realizare cel mai ridicat, în cadrul cheltuielilor cu pondere mare în total, s-a înregistrat la cheltuieli de personal 99,53%.

Din analiza datelor, rezultă că ponderea cea mai mare în total cheltuieli o au cheltuielile de personal – 37%, urmate de bunuri şi servicii – 25 % şi cheltuieli de capital – 12%.

Faţă de anul anterior se constată o reducere a ponderii cheltuielilor de capital în total cheltuieli de la 16% la 12%, pe de altă parte constatându-se o creştere a ponderii cheltuielilor cu bunuri şi servicii de la 19% la 25%.

 

Abateri de 77.000 mii lei

 

În urma controalelor efectuate de Curtea de Conturi abaterile constatate la administraţiile locale depăşesc 77.000 mii lei.

De asemenea, au fost constatate abateri cu caracter financiar contabil care au influenţat situaţiile financiare ale anului 2012 în sumă de 35.459 mii lei. Printre abaterile precizate în raportul Curţii de Conturi putem menţiona: efectuarea de înregistrări contabile eronate prin nerespectarea conţinutului economic al tranzacţiei la momentul înregistrării în contabilitatea CJ Olt în sumă de 180 mii lei; scăderea din evidenţa contabilă a unor creanţe reprezentând drepturi salariale de recuperat de la persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cărora le-au fost acordate nelegal sporuri salariale fără baza legală la UATC Vâlcele în sumă de 16 mii lei; neînregistrarea în evidenţa contabilă a investiţiilor finalizate şi recepţionate, pentru care s-au întocmit procese-verbale de recepţie finală la UATO Corabia în sumă de 5.828 mii lei şi UATC Vâlcele în sumă de 2.162 mii lei; scăderea din evidenţa fiscală pe plăţitor şi evidenţa contabilă a unor creanţe bugetare datorate de contribuabilii – persoane fizice – pentru care s-a întocmit şi aprobat starea de insolvabilitate, dar fără urmărirea în termenul legal de prescripţie dacă persoanele  au mai realizat venituri, precum şi scăderea din evidenţa fiscală pe plăţitor şi evidenţa contabilă a unor creanţe bugetare datorate de contribuabilii – persoane juridice – pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă, dar care nu au fost radiaţi de la Oficiul Registrului Comerţului – UATO Piatra Olt în sumă de 362 mii lei; neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor creanţe fiscale de încasat la UATO Corabia în sumă de 886 mii lei, UATC Bucinişu în sumă de 159 mii lei, Cilieni în sumă de 144 mii lei, Stoeneşti în sumă de 115 mii lei.

Curtea de Conturi a mai descoperit şi o stabilire eronată a impozitului pe clădiri aparţinând persoanelor juridice pentru clădirile nereevaluate în ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă prin aplicarea de către compartimentele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ teritoriale a unei cote de impozit mai mică decât cea prevăzută de Codul fiscal – la unităţile administrativ teritoriale (UAT) din comunele Băbiciu în sumă de 128 mii lei, Brâncoveni – 134 mii lei, Bălteni în sumă de 31 mii lei, Vitomireşti – 27 mii lei, Obârşia în sumă de 21 mii lei, Bârza – 22 mii lei, Priseaca – 99 mii lei şi Leleasca în sumă de 12 mii lei.

 

Profitul Companiei de Apă Olt nu se regăseşte în contabilitate

 

Controalele Curţii de Conturi au scos în evidenţă şi faptul că veniturile provenind din dividendele repartizate din profitul realizat de Compania de Apă Olt nu prea se regăsesc în contabilitatea primăriilor. Astfel, conform raportului, unităţile administrativ teritoriale care deţin cote părţi din capitalul social la Compania de Apă Olt, nu au înregistrat în evidenţa contabilă şi raportat prin situaţiile financiare întocmite la 31.12.2012, veniturile provenind din dividendele repartizate din profitul realizat de această companie, în exerciţiile financiare ale anilor 2009, 2010 şi 2011, astfel la UATJ Olt în sumă de 1.606 mii lei, UATM Slatina în sumă de 8.684 mii lei şi UATO Piatra Olt în sumă de 78 mii lei.

 

Plăţi efectuate fără bază legală

 

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico financiare au fost constatate venituri suplimentare în sumă de 1.965 mii lei, prejudicii estimate în sumă de 10.351 mii lei şi alte abateri cu caracter financiar contabil care au influenţat situaţiile financiare în sumă de 16.658 mii lei.

Raportul Curţii de Conturi scoate în evidenţă şi faptul că au fost efectuate plăţi fără bază legală, reprezentând dobânzi calculate pentru neplata în termen a subvenţiei pentru acoperirea diferenţei de preţ între preţul de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul local de facturare, la Primăria Caracal, în sumă de 1.445 mii lei.

 

De asemenea, au fost efectuate plăţi nelegale, din creditele bugetare aprobate la Titlul II “Bunuri şi servicii”, fără documente justificative sau cu nerespectarea prevederilor contractuale în sumă estimată de 75 mii lei la CJ Olt; au fost efectuate plăţi nelegale pentru lucrări neexecutate cuprinse în situaţiile de lucrări acceptate la plată şi decontate la: UATJ Olt 12 mii lei, UATM Slatina în sumă de 866 mii lei, UATO Corabia în sumă de 145 mii lei, Potcoava în sumă de 38 mii lei, Drăgăneşti 115 mii lei, Băbiciu – 151 mii lei, Bălteni – 102 mii lei, Vitomireşti – 15 mii lei, Ghimpeţeni – 29 mii lei, Drăghiceni – 248 mii lei; au fost efectuate plăţi nelegale ca urmare a nerespectării preţurilor, cantităţilor, articolelor din ofertele declarate câştigătoare, anexe la contractele încheiate – UATM Slatina în sumă de 42 mii lei; efectuarea de cheltuieli de capital peste prevederile bugetare aprobate şi fără surse de finanţare asigurate la UATC Bârza în suma de 1324 mii lei şi UATC Baldovineşti 594 mii lei.

 

Lipsă de preocupare

 

Misiunile de audit public extern desfăşurate în anul 2013 la unităţile administrativ teritoriale din judeţul nostru au scos în evidenţă o insuficientă preocupare din partea conducătorilor acestor entităţi pentru asigurarea acurateţei datelor din situaţiile financiare şi pentru un management financiar bazat pe buna gestiune economico – financiară şi respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor publice.

Argumentul care susţine această concluzie este acela că niciunul dintre conturile de execuţie verificate în anul 2013 la nivelul unităţilor administrativ teritoriale nu a îndeplinit condiţiile necesare pentru a i se acorda certificat de conformitate.

Abaterile constatate au fost determinate de încălcarea, în principal, a legislaţiei privind finanţele publice, din domeniul fiscal, al salarizării, achiziţiilor publice şi contabilităţii, astfel:  acordarea de drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale; efectuarea de plăţi către diverşi furnizori, fără contracte sau alte acte juridice din care să rezulte angajarea unei obligaţii certe şi exigibile în sarcina entităţii faţă de furnizorii respectivi şi, fără documente justificative care să confirme livrarea bunurilor şi prestarea serviciilor, precum şi recepţia acestora; decontarea unor lucrări de investiţii neexecutate; nerespectarea prevederilor legale privind modul de stabilire, evidenţiere, urmărire şi încasare a veniturilor cuvenite bugetelor locale; lipsa de interes în clarificarea situaţiei bunurilor proprietate publică; abordarea superficială a regulilor şi activităţilor privind inventarierea patrimoniului.

 

Profituri neînregistrate în contabilitate

 

La mijlocul anului trecut, Curtea de Conturi a efectuat un control la Primăria Slatina unde a descoperit mai multe nereguli. În primul rând, inspectorii Curţii de Conturi au descoperit că nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi raportate prin situaţiile financiare întocmite la 31.12.2012 veniturile provenind din dividendele repartizate din profitul net realizat de către Compania de Apă Olt, în exerciţiile financiare ale anilor 2009, 2010 şi 2011. Este vorba de o abatere estimată la aproape 8.700 mii lei, sumă ce nu se regăseşte în evidenţa contabilă a Primăriei Slatina.

Curtea de Conturi a mai stabilit că în anul 2012 nu au fost evidenţiate, stabilite şi încasate de la RCS&RDS taxa pentru lucrările de racorduri, branşamente la reţelele de cablu tv, abaterea fiind estimată la 17 mii lei. De asemenea, au fost efectuate plăţi nelegale la articolul bugetar 71.01.01 ,,Construcţii”, reprezentând contravaloarea lucrărilor neexecutate şi a unor diferenţe de preţ la materiale, înscrise în situaţiile de plată întocmite de constructori şi confirmate de beneficiar, în sumă de 143 mii lei.

Curtea de Conturi a mai stabilit că din transferuri de la bugetul local s-au efectuat plăţi nelegale în sumă de 42.173 lei, la obiectivul de investiţii „Parcare spital etapa I – Montat borduri, tăiat arbori, amenajări spaţii verzi”, pentru care au fost calculate dobânzi în sumă de 1.396 lei, dar şi că la Direcţia de Administrare şi Iluminat Public s-au angajat plăţi nelegale în sumă de 766.050 lei.

În urma controlului Camera de Conturi olt a stabilit şi unele măsuri ce trebuiesc luate pentru a îndrepta ceea ce nu a fost făcut bine. Camera de Conturi Olt a dispus luarea măsurilor ce se impun, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi al ordonatorilor terţiari din subordine, pentru stabilirea modului de realizare a estimării contractelor de achiziţie publică, a persoanelor desemnate pentru realizarea acesteia pe bază de sarcini de serviciu cuprinse în fişele de post, respectiv adaptarea fişelor postului personalului din compartimentul achiziţii publice la cerinţele OUG nr. 34/2006, coroborat cu prevederile HG nr. 28/2008 şi Ordinului nr. 863/2008, pentru estimarea valorii contractelor pe bază de preţuri justificate de realitatea din piaţă.

Printre măsurile şi recomandările Camerei de Conturi Olt se numără şi: Stabilirea taxei datorate de furnizorul de servicii SC. RCS& RDS pentru lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de televiziune prin cablu executate în perioada de prescripţie, pentru care nu a solicitat în scris eliberarea autorizaţiei şi încasarea acestor venituri; Stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, inclusiv a despăgubirilor civile calculate până la data încasării efective, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, ca urmare a efectuării de plăţi nelegale din sumele primite prin transfer din bugetul local, pentru lucrări neexecutate la obiectivul de investiţii „Parcare spital etapa I – Montat borduri, tăiat arbori, amenajări spaţii verzi”.