Modificări în prescrierea medicamentelor

57

Pe 20 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului Sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea ordinului privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Potrivit actului normativ, începând cu data de 1 februarie 2014, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face pe un nou formular electronic, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Medicii care eliberează reţeta vor trebui să justifice medicamentele prescrise.

În acest sens, formularul de reţetă electronică va cuprinde o nouă secţiune – Justificare medicală prescriere Denumire comercială, în care medicii vor menţiona succint situaţiile pentru care medicamentul a fost prescris pe Denumire comercială în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Mai multe amănunte aflăm de la Florin Valentin Ciocan, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Olt

 


 

• Am înţeles că au apărut câteva modificări în ceea ce priveşte prescrierea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu. Despre ce este vorba mai exact şi cum au stat lucrurile din acest punct de vedere pe parcursul anului trecut?

– Începând cu data de 1 iulie 2012, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul 674/252 din 29 iunie 2012 de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate, formular modificat începând cu luna februarie 2014, prin adaugarea rubricii prescriere justificată pentru D.C.

La sfârşitul anului trecut, CAS Olt avea încheiate 84 de contracte pentru eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice programelor naţionale de sănătate şi 86 de contracte pentru eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Eliberarea medicamentelor se realizează printr-un număr de 169 puncte farmaceutice, din care 129 farmacii (68 în mediul urban şi 61 în mediul rural) şi 40 oficine locale de distribuţie în mediu rural.

În baza contractelor încheiate pentru furnizarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, în anul 2013 au fost prescrise un număr de 943.994 reţete cu şi fără contribuţie personală de care au beneficiat 172.041 asiguraţi. Din totalul de reţete prescrise în tratamentul ambulatoriu în cursul anului trecut, 70.574 reţete au fost prescrise pentru pensionarii cu venituri mici, adică cu pensii de până la 700 lei/lună.

• De ce sumă a fost nevoie anul trecut pentru tratamentul ambulatoriu?

– În anul 2013, pentru tratamentul ambulatoriu, s-au consumat 94.284.049,12 lei, din care 19,13 milioane pentru medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare de 90% din preţul de referinţă şi 22,18 milioane lei pentru medicamente în regim de compensare de 50%. Restul sumei a fost necesară pentru medicamentele pentru boli cronice în regim de compensare de 100% pentru asiguraţii şi pacienţii înscrişi în programe naţionale de sănătate.

În funcţie de categoria de asiguraţi în care se încadrează beneficiarii de medicamente, principala pondere în consumul total de medicamente, o deţin următoarele categorii de asiguraţi: pensionari, inclusiv pensionari cu venituri mici (0-700 lei/lună) – 45,71% din total consum; persoane cu handicap – 10,40%; copii până la 18 ani – 8,51%;  salariaţi – 7,69%.

• Ce sumă a decontat Casa de Asigurări de Sănătate Olt anul trecut furnizorilor de medicamente?

În anul 2013, CAS Olt a decontat furnizorilor de medicamente suma totală de 124.701.814,22 lei, din care  67,85 milioane lei contravaloarea medicamentelor eliberate în anul 2012 şi 56,84 milioane lei contravaloarea medicamentelor eliberate în anul 2013.

Plăţile efectuate până la sfârşitul anului trecut s-au realizat conform creditelor bugetare deschise de către ordonatorul principal de credite şi conform graficului de plaţi stabilit de CNAS. Astfel, pentru activitatea curentă a fost decontat consumul realizat în perioada martie 2012 – august 2013, cu excepţia lunii martie 2013 care ea fost eşalonată la plată în luna ianuarie 2014

De asemenea, pentru medicamente eliberate pensionarilor cu venituri numai din pensii de 0-700 lei/lună, finanţate în cotă de 40% din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul FNUASS, a fost decontat consumul realizat în perioada martie 2012 – parţial luna august 2013, cu excepţia lunii martie 2013 care este eşalonată la plată în prima lună a acestui an. Pentru programe naţionale de sănătate a fost decontat consumul aferent perioadei iunie 2012 – septembrie 2013, cu respectarea termenului de plată prevăzut în contractul încheiat pe anul 2013.

• Ce ne puteţi spune despre dispozitivele medicale eliberate de CAS Olt pe parcursul anului trecut?

– În anul 2013, conform Contractului-Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, C.A.S. Olt a încheiat un număr de 67 de contracte cu furnizorii de dispozitive medicale. Creditul bugetar aprobat de CNAS pentru decontarea dispozitivelor medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice a fost de 3870 mii lei, iar angajamentul bugetar este de 4.670 mii lei.

La începutul anului 2013 lista de aşteptare cuprindea 1.648 cereri cu o valoare de 1306 mii lei, listă compusă din solicitări înregistrate din anul 2012. După rectificarea bugetară, lista de aşteptare a scăzut în luna octombrie la 265 cereri cu valoare de 207 mii lei, iar în luna noiembrie la 167 cereri cu o valoare de 143 mii lei.

Până la sfârşitul anului trecut s-au eliberat un număr de 6.784 decizii la un cost de 4.327 mii lei.

• Ne puteţi vorbi despre o situaţie mai exactă a dispozitivelor medicale acordate şi valoare acestora?

– Cele mai multe decizii, 1.743, au fost pentru dispozitive pentru protezare stomii în valoare de 891 mii lei şi pentru echipamente pentru oxigenoterapie, 1.320, în valoare de 503 mii lei. Lista celorlate dispozitive medicale şi valoare lor arată după cum urmează: proteze auditive – 870 decizii în valoare de 839 mii lei; dispozitive pentru incontinenţă urinară – 770 decizii în valoare de 736 mii lei; proteze pentru membru inferior – 109 decizii în valoare de 383 mii lei; proteze pentru membru superior – 9 decizii în valoare de 25 mii lei; dispozitive de mers – 582 decizii în valoare de 419 mii lei; încălţăminte ortopedică – 378 decizii în valoare de 103 mii lei; dispozitive pentru deficienţe vizuale – 53 decizii în valoare de 15 mii lei; orteze – 950 decizii în valoare de 414 mii lei.

Date fiind aceste aspecte, la sfârşitul anului trecut pe lista de aşteptare se aflau 160 cereri cu o valoare de 135 mii lei. Aceste cereri nu au fost onorate deoarece asiguraţii au mai beneficiat de dispozitive medicale în anii anteriori, iar termenul de înlocuire al dispozitivului medical nu a expirat.