Proiecte pentru sprijinirea tinerilor profesori

114

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt acţionează pentru crearea unui mediu stimulativ şi motivant pentru toate categoriile de beneficiari, un mediu caracterizat entuziasm şi dorinţa de a fi parte a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, cu asigurarea egalităţii de şanse, să creeze climatul socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, de nivel european, care să sporească şansele tinerilor de integrare socială.

Principalele obiectivele ale IŞJ Olt pentru perioada 2013-2017 sunt: Creşterea participării la educaţie prin reducerea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar; Creşterea calităţii activităţilor desfăşurate în şcoală; Ameliorarea rezultatelor şcolare; Prevenirea şi combaterea violenţei.

IŞJ Olt are, însă, în vedere şi sprijinirea tinerilor profesori pentru integrarea pe piaţa muncii. Despre acest obiectiv ne vorbeşte inspectorul general al IŞJ Olt, Felicia Man

 


 

• Doamna Felicia Man, ştiu că IŞJ Olt este implicat în câteva proiecte ce îi au ca beneficiari pe tinerii profesori. Despre ce este vorba mai exact?

– Aşa este. Preocupările pentru dezvoltarea şi coordonarea politicilor naţionale în domeniul tineretului au început să se materializeze în Europa în ultimii 15 ani, fapt care a determinat, în consecinţă, aderarea României la aceste deziderate, începând cu anul 2001. În acest sens, prima încercare de planificare strategică a fost cunoscută sub denumirea de Plan Naţional de Acţiune pentru Tineret – România care (alături de celelalte obiective privind implicarea economică, civică şi politică, culturală, reducerea factorilor de marginalizare şi excludere, stimularea creativităţii, promovarea mobilităţii în spaţiul european şi respectiv optimizarea cadrului instituţional) viza o profundă implicare în domeniul educaţiei. Viziunea Uniunii Europene asupra tineretului se bazează pe două abordări esenţiale: investiţia în tineret şi creşterea capacităţii tinerilor de reînnoire a societăţii, contribuind semnificativ la promovarea valorilor şi obiectivelor Uniunii Europene.

În concordanţă cu politicile educaţionale naţionale şi europene, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a derulat în ultimii ani diverse proiecte educaţionale în scopul sprijinirii tinerilor profesori pentru integrarea pe piaţa muncii. Fondurile structurale ale UE s-au dovedit a fi un important catalizator în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă şi întărirea coeziunii sociale în Europa. În acest sens, Fondul Social European (FSE), în perioada 2007-2013 s-a cifrat la cca 80 de miliarde EUR, ceea ce a determinat o largă susţinere a unor activităţi concepute pentru a sprijini integrarea tinerilor pe piaţa muncii şi pentru dezvoltarea capitalului uman. În acest sens, în perioada 1.08.2010-31.08.2013, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul educaţional strategic POSDRU /91/2.1./S/62423 – “Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

• Care este valoare acestui proiect şi care au fost obiectivele lui?

– Mai întâi aş vrea să menţionez că Proiectul a fost depus de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, IŞJ Giurgiu, IŞJ Ialomiţa, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt, Consiliul Judeţean Olt şi Casa Corpului Didactic Olt, în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, valoarea totală a proiectului fiind de 16.717.850 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a persoanelor expuse acestui risc prin elaborarea şi implementarea unui set de activităţi pentru creşterea motivaţiei pentru învăţare şi prevenirea eşecului şcolar. Ca obiective specifice, proiectul a vizat menţinerea în educaţie a 3.000 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii; consilierea a 5.500 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii proveniţi din mediul rural şi urban, din comunităţile rome şi populaţie săracă; îmbunătăţirea calificării unui număr de 80 de cadre didactice şi abilitarea acestora de a aplica un set de activităţi pentru creşterea motivaţiei pentru învăţare şi prevenirea eşecului şcolar; elaborarea unui set de activităţi pentru prevenirea, diminuarea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii, precum şi pentru creşterea motivaţiei învăţării şi prevenirea eşecului şcolar; crearea, dezvoltarea şi consolidarea unei reţele virtuale şi a unei baze de date cu copiii din grupul ţintă.

• Mai exact, ce a urmărit acest proiect în ceea ce-i priveşte pe tenerii care urmează o carieră didactică?

– Privitor la sprijinirea cadrelor didactice tinere pentru integrarea pe piaţa muncii, proiectul a vizat selecţia experţilor pe termen lung – 80 de instructori de educaţie- şi formarea acestora în activitaţile remediale sau de consiliere privind persoanele cu risc de părăsire timpurie a şcolii. În urma acestei etape, s-a putut constata că un număr semnificativ dintre aplicanţi proveneau din rândul tinerilor, fapt care a contribuit semnificativ la sporirea receptivităţii grupului-ţintă faţă de activităţile proiectului şi, implicit, atingerea target-urilor propuse.

În scopul integrării armonioase a tinerilor în activităţile educative, atât a instructorilor de educaţie, cât şi a psihologilor, cadrele didactice cu experienţă le-au oferit permanent sprijin şi consiliere, fapt care a avut un impact pozitiv asupra tuturor experţilor, asigurând, totodată, un autentic transfer de bune practici între generaţii.

• Ce ne puteţi spune despre poiectul „E-MANAGER ŞCOALA PLUS!„?

– Este un proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt în perioada 1.07.2010 – 30.06.2013, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, Casa Corpului Didactic Teleorman, Casa Corpului Didactic Olt, Asociaţia SHOTRON- Bucureşti şi Asociaţia de Prietenie Româno- Franceză ROMFRA- Alexandria. Proiectul elaborat în concordanţă cu Axa prioritară 1: „Educaţia si Formarea Profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii cunoaşterii„,domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, a avut o valoare totală de 12.357. 262 lei.

Ca urmare a implementării proiectului educaţional strategic „E-MANAGER ŞCOALA PLUS!” s-a putut constata creşterea calităţii sistemului de management din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din instituţiile cu rol de conducere şi coordonare în domeniul educaţiei la nivel judeţean (componenta de coordonare şi monitorizare a managementului unităţilor şcolare) prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitară şi coerentă, în vederea creşterii calităţii seviciilor de educaţie şi formare profesională iniţială. Alături de cadre didactice cu experienţă în sistemul educaţional actual, au participat cadre didactice aflate la începutul carierei, fapt care a contribuit decisiv la dezvoltarea competenţelor privind coordonarea şi monitorizarea managementului unităţilor de învăţământ, precum şi a competenţelor de comunicare şi interrelaţionare în rândul formabililor.

• Aţi fost parte şi la un proiect privind optimizarea sistemului de învăţământ. Despre ce este vorba mai exact?

În perioada  septembrie 2010 – septembrie 2013, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a implementat proiectul educaţional staretegic “Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a fost realizat în cadrul unui parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, având ca beneficiar Universitatea Româno – Americană, valoarea totală a proiectului fiind de 8.107.894 lei.

Implementarea acestui proiect a contribuit la îmbunătăţirea performanţei sistemului de învăţământ prin creşterea competivităţii resurselor umane din educaţie, oferind un program integrat de formare continuă focalizat pe îmbunătăţirea calificărilor şi a oportunităţilor de carieră a personalului didactic, în vederea unei mai bune adaptări la nevoile în permanentă schimbare şi la evoluţiile rapide din economie şi societate. Grupul-ţintă a fost reprezentat de 200 cadre didactice/personal didactic din învăţământul preşcolar/ primar/ învăţământ profesional şi tehnic/ secundar inferior/ ciclul superior al liceului, consilieri şcolari, personal didactic auxiliar, personal cu rol de conducere, monitorizare şi control în învăţământ, tineri absolvenţi, debutanţi în cariera didactică. Proiectul s-a dovedit a fi relevant în raport cu nevoile de formare ale cadrelor didactice debutante, întrucât a facilitat accesul acestora la programe de formare profesională continuă, fapt care a contribuit la creşterea competivităţii resurselor umane din educaţie aflate la începutul carierei şi, totodată, a asigurat utilizarea optimală a fondurilor structurale în scopul susţinerii tinerilor.

• În sprijinul tinerilor aţi dezvoltat şi un perteneriat cu Universitatea din Craiova…

Aşa este. În vederea unei inserţii profesionale armonioase a tinerilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt dezvoltă un parteneriat sui-generis, unic la nivel naţional, cu Universitatea din Craiova, în baza unui protocol de colaborare încheiat la sfârşitul lunii octombrie 2013, cu instituţia menţionată anterior şi Casa Corpului Didactic Olt. Prin intermediul acestui protocol, pe toată durata anului şcolar 2013- 2014 vor fi furnizate, prin Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii, cursuri specifice pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea susţinerii examenelor de definitivare în învăţământ, gradul didactic II şi titularizare în învăţământul preuniversitar, programe de pregătire a elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii examenului naţional de bacalaureat, sesiunea 2014.

Totodată, vor fi derulate campanii de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova prin realizarea de Târguri Educaţionale, organizarea unor mobilităţi pentru elevii şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ liceal din judeţul Olt şi studenţi, cadre didactice ale Universităţii din Craiova în domeniul consilierii vocaţionale a adolescenţilor, realizarea de ateliere de cariere pentru adolescenţii care doresc să exploreze direct opţiunile de carieră.

Astfel, în scopul sprijinirii tinerilor profesori pentru integrarea pe piaţa muncii, Universitatea din Craiova oferă programe de formare în vederea susţinerii şi promovării examenului de definitivare în învăţământ (175 cadre didactice înscrise), a examenului de gradul al II-lea- (69 cadre didactice înscrise) şi a concursului naţional de titularizare (210 cadre didactice înscrise), atât la sediul instituţiei, în perioada februarie-iunie 2014, cât şi la nivelul municipiului Slatina, în perioada 7- 11 aprilie 2014.

Strategia Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt pentru perioada 2013-2017 vizează crearea unui mediu stimulativ şi motivant pentru toate categoriile de beneficiari, un mediu caracterizat de entuziasm şi dorinţa de a fi parte a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, cu asigurarea egalităţii de şanse, precum şi crearea unui climat socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, de nivel european, menite să sporească şansele tinerilor de integrare socială şi pe piaţa muncii.