Proiecte pentru prevenirea abandonului școlar

182

Inspectoratul Școlar al Județului Olt este beneficiarul (sau partenerul) unei serii de proiecte menite să îmbunătățească învățământul oltean, atât la nivel gimnazial cât și liceal. Astfel, pe „Axa Prioritară Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, IȘJ Olt este beneficiarul programului EduBac – „Educație europeană pentru un bacalaureat de success”, un program realizat în parteneriat cvi IȘJ Bacău și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar. Valoarea programului este de 4,88 milioane lei și are ca obiectiv creșterea gradului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat în rândul elevilor din ciclul liceal din cele două regiuni de dezvoltare partenere în cadrul proiectului (Sud-Vest și Nord-Est) prin sprijinirea sistematică a dezvoltării și evaluării procesului de formare a competențelor cheie pentru un acces ridicat la nivele superioare de educație și o mai bună adaptabilitate la cerințele unei piețe a muncii flexibilă și incluzivă.

Un alt program al cărui beneficiar este IȘJ Olt, în valoare de 4,27 milioane lei, are în vedere îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor din învățământul gimnazial, un program desfășurat cu aceeași parteneri ca și cel prezentat mai devreme. „Obiectivul al proiectului îl constituie susținerea formării sistematice a competențelor cheie, procesului de evaluare, monitorizare sistematică și stimulare a progresului școlar pentru un număr de 3.200 de elevi din învățământul gimnazial, în sprijinul unei educații de calitate prin dezvoltarea de intervenții nonformale extracurriculare inovatoare, cu accent pe dezvoltarea abilităților personale ale elevilor din clasele a V-a și a VI-a, în cadrul programului multiregional Formarea de competențe-cheie la elevii din învățământul gimnazial, prin implicarea activă și conștientizarea părinților”, ne-a declarat Marilena Donciu, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale din cadrul IȘJ Olt.

Și copiii care se pregătesc de Evaluarea națională au intrat în atenția iȘJ Olt, printr-un program la care este partener alături de beneficiarul IȘJ Bacău, în valoare de 4,32 milioane lei. Acesta este un program al cărui obiectiv general este acela de realizare a unui cadru eficient și durabil de dezvoltare și evaluare sistematică a procesului de formare a competențelor cheie la elevii din ciclul gimnazial, în vederea pregătirii susținerii cu succes a examinărilor naționale de la finalul clasei a VIII- a, prin intermediul unui progrom educațional desfășurat la nivel multiregional.

Pe „Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Inspectoratul Școlar al Județeului Olt este partener alături de același IȘJ Bacău la programul „Șanse egale la educație prin prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”. „Obiectivul principal al acestui proiect este diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii din județele Bacău și Olt prin elaborarea și aplicarea de metode și instrumente de educaţie remedială de «A doua șansă» pentru 300 de persoane care au părasit timpuriu școala sau nu au absolvit învățământul obligatoriu, reintegrate în educaţia obligatorie de 8 clase, dar și prin măsuri de educație preventivă adresate unui număr de 210 de elevi aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii primare sau gimnaziale. Acest proeict are o valoare de 7,36 milioane lei”, ne-a precizat Felicia Man, inspector general IȘJ Olt.

Nu în ultimul rând, alături de Asociația Dr. Haralambie Teodoru, IȘJ Argeș și Siveco, Inspectoratul Școlar al Județului Olt este partener la proiectul „Prevenirea și contracararea fenemenului de părăsire timpurie a școlii din regiunile Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, un program în valoare de 7,8 milioane lei.

„Acest proiect are ca obiectiv prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin adoptarea unor strategii, planuri de acțiune, abordări informatice moderne (TIC) și programe educaționale integrate de furnizare a competențelor și abilităților de bază, pentru componenta remedială/corectivă formată din 360 de persoane și pentru componenta preventivă formată din 610 de persoane, într-un sistem educațional deschis și incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societății informaționale bazată pe cunoaștere și progres tehnologic din regiunile București- Ilfov, Sud Muntenia și SV Oltenia”, a mai adăugat inspectorul general al IȘJ Olt, Felicia Man.