Spitalele din Olt au rămas fără bani

100

 Cu ocazia analizei efectuate de către Consiliile de Administraţie constituite la nivelul spitalelor din judeţul Olt, privind propunerea unor măsuri organizatorice pentru încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, avizate de ordonatorii principali de credite, transmise Direcţiei de Sănătate Publică Olt cât şi Casei de Asigurări de Sănătate Olt, s-a ajuns o sinteză a acestor măsuri pe fiecare unitate spitalicească în parte.

Măsurile care au fost luat şi care vor fi luate în continuare de fiecare unitate spitalicească în parte sunt explicate pe larg de directorul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Florin Valentin Ciocan

 

• Având în vedere subiectul pe care-l abordăm astăzi, spuneţi-ne care este situaţia la cea mai importantă unitate spitalicească din judeţul nostru?

– Contractul pentru furnizare de servicii medicale prestate, încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt, pentru anul 2013, acoperă cheltuielile necesare desfăşurării activităţii pentru perioada ianuarie – septembrie, rămânând descoperit trimestrul IV.  În vederea eficientizării activităţii şi încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, conducerea S.J.U. Slatina şi-a propus următoarele masuri: renegocierea tuturor contractelor de prestări servicii, astfel încât să se obţină o reducere de 10-15% din valoarea acestora, fapt concretizat în prezent pentru contractele încheiate cu C.J.A.M. Olt, CEZ Craiova, D.P.O. Slatina, Info World Bucureşti; eficientizarea consumului de medicamente şi materiale sanitare astfel încât să se realizeze un act medical de calitate cu resurse mai puţine; monitorizarea permanentă a internărilor, astfel încât să crească numărul internărilor de zi, concomitent cu scăderea internărilor continue, acest lucru ducând la o reducere a serviciilor peste contract, influenţând implicit costurile în sensul scăderii lor; creşterea veniturilor realizate în ambulatoriu integrat spitalului prin creşterea consultaţiilor în regim cu plata.

• La Spitalul Municipal Caracal cum stau acum lucrurile?

– Având în vedere că această unitate sanitară cu paturi înregistrează la cheltuielile de personal un procent de 61,50% pe primele 3 trimestre, rămânând trimestru IV descoperit, au propus următoarele măsuri: pentru gărzile efectuate în zilele lucrătoare să se acorde un spor conform Legii 284/2010 şi Legii 285/2010 de 30% situat între procentele prevăzute de 25 – 75%; pentru gărzile efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi alte sărbători legale să se acorde un spor la limita minimă prevăzută de lege, respectiv 50%; reducerea sporurilor variabile la limita minimă de 50% pentru întreg personalul din laboratorul de anatomie patologică şi secţia pneumologie şi spălătorie; încetarea detaşărilor personalului care prestează activitate în cadrul spitalului; reanalizarea şi renegocierea cotractelor încheiate pentru furnizare de produse sau servicii prestate, în urma cărora unitatea îşi propune o reducere pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi, obiecte de inventar, furnituri de birou, apă, canal, gunoi, prestări de servicii.

• Am înţeles că şi la Spitalul Orăşenesc Corabia s-au depăşit cheltuielile…

– Aşa este, spitalul din Corabia înregistrează o depăşire a chltuielilor de personal, motiv pentru care trebuie să se ia anumite măsuri. Printre acestea pot aminti aici că activitatea medicală la compartimentul obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi se va asigura cu o singură tură, începând cu data de 01.08.2013, personalul rămas disponibil, în urma acestei măsuri, va fi detaşat în compartimentele unde s-au vacantat posturile sau urmează a se vacanta prin pensionare.

De asemenea, se trece la o reducere a programului de lucru pentru medicii din spital de la 7 ore/zi la 6 ore/zi în zilele lucrătoare, urmând a se compensa diferenţa cu echivalentul a 20 ore de gardă lunar, conform art. 4 alin.(l) lit.”a” din O.M.S. nr.870/2004 cu modificările ulterioare. Se are în vedere şi reducerea personalului auxiliar sanitar prin mutarea secţiei boli interne în spatiul în care funcţionează compartimentul de obstetrică-ginecologie şi neonatologie şi disponibilizarea a 2 posturi de îngrijitor de curăţenie.

Spitalul funcţionează în sistem multipavilionar, situaţie care impune restrângerea spaţiilor în care funcţionează unele compartimente şi secţii. Această măsură va avea ca efect realizarea de economii la materialele de curăţenie, dezinfectanţi, iluminat şi încălzit.  O altă măsură se referă la reducerea cheltuielilor cu medicamentele, materiale sanitare, hrana prin încadrarea în numărul de cazuri contractate cu C.A.S. Olt şi reducerea numărului de internări prin urgenţă;

• Care este situaţia la Spitalul din Balş?

– În ceea ce priveşte încadrarea în bugetul alocat până la finele anului 20 13, numai pentru cheltuieli de personal este necesară suma de 2.170.000 lei (medie de 434.000 lei lunar), sumă neacoperită de contractul încheiat cu C.A.S.J. Olt, la data actuală. Pentru trim. IV 2013 sumele rămase sunt neacoperitoare, atât pentru cheltuielile de personal care pe primele 3 trimestre înregistreaza un procent de 69,09% din total cheltuieli, cât şi pentru medicamente şi materiale sanitare care a încheiat licitaţiile pe anul 2013 şi a căror valoare depăşesc 5% din veniturile realizate.

Faţă de această situaţie, măsurile propuse sunt următoarele: suplimentarea veniturilor prin reducerea numărului de cazuri de internare continuă şi acordarea de asistenţă medicală pacienţilor prin spitalizare de zi şi spitalizare de 24 de ore; rezolvarea în regim ambulatoriu prin creşterea adresabilităţii şi diversificarea serviciilor medicale oferite, ca urmare a modernizării ambulatoriului integrat prin fonduri europene nerambursabile.

• Ştiu că, împreună cu reprezentanţii Prefecturii Olt, aţi avut nişte întâlniri cu toate spitalele din judeţ. Care au fost concluziile întâlnirilor?

– În cadrul acestor întâlniri s-a analizat situaţia financiara, respectiv cheltuielile spitalelor care se efectuează din sumele alocate de C.A.S. Olt conform contractelor încheiate pentru furnizarea serviciilor medicale spitaliceşti în anul 2013. Urmare acestor analize conducerea spitalelor a prezentat planul de măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor alocate şi asigurarea unui act medical de calitate.

C.A.S. Olt a încheiat contracte cu spitalele numai pentru secţiile/compartimentele care îndeplinesc condiţiile de desfăşurare a activităţii în conformitate cu actele normative în vigoare elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la personalul de specialitate, corespunzător specialităţii secţiei/compartimentului şi cu privire la dotările necesare pentru funcţionare. Contractele încheiate pentru anul 2013 asigură funcţionarea spitalelor până la data de 30 octombrie 2013 conform bugetului alocat la nivel naţional de către C.N.A.S., urmând a se contracta în perioada imediat următoare serviciile medicale spitaliceşti care asigură finanţarea pentru lunile noiembrie şi decembrie 2013