ION CIOCAN – Osica de Sus

ION CIOCAN - Osica de Sus

COSTIN ROBERT VÂLCELEANU – Perieți

COSTIN ROBERT VÂLCELEANU - Perieți

GHEORGHE PERIEȚEANU – Icoana

GHEORGHE PERIEȚEANU - Icoana

ION ȘOFARU – Văleni

ION ȘOFARU - Văleni

ILIE CHITEZ – Bobicești

ILIE CHITEZ - Bobicești

IONEL MIREA – Crîmpoia

IONEL MIREA - Crîmpoia

VIRGIL GULIE – Tia Mare

VIRGIL GULIE - Tia Mare

ALEXANDRU PETRIȘOR – Fălcoiu

ALEXANDRU PETRIȘOR - Fălcoiu

INTERVIURI